لطفا گوشی خود را عمودی نگه دارید ...

مایع ریز اتوماتیک

DSC1714 1024x701 - مایع ریز اتوماتیک

مایع ریز اتوماتیک چیست ؟

این روزھا که بحث شستن دستھا و ضدعفونی کردن وسایل داغ است، یکی ازدغدغه ھای افراد نوع مایع ریز ضدعفونی کننده ای است که از آن استفاده میکنند. از آنجایی که شستن دستھا به وسیله ی مایع ریز دستی مستلزم لمس دستگاه است و این کار باعث آلوده شدن پمپ میشود، در این روزھای کرونایی ھمه ما ترجیح میدھیم در مکانھایی که رفت وآمد بیشتری وجود دارد از یک مایع ریز اتوماتیک و یا مایع ریز چشمی استفاده کنیم. مایع ریز برقی رینا یکی از گزینه ھایی است که علاوه بر زیبایی چشمگیری که دارد، حس اطمینان خاطر را در مصرف کنندگان ایجاد میکند.در بازار انواع صابون ریز اتوماتیک وجود دارد که کاربر میتواند در بین آنھا مناسب ترین مدل جھت مصرف خانگی و یا اماکن دیگر را انتخاب کند. این مدلھا از نظر حجم، محل نصب باتریخور یا برقی بودن با یکدیگر تفاوت دارند.

jb 1 1024x681 - مایع ریز اتوماتیک

خرید مایع ریز اتوماتیک برقی

خرید مـایع ریز اتـومـاتیک بـرقی ، انـواع مختلفی دارد و طـبعاً معیارھـای مختلفی ھـم میتـوانـند در آن دخیل بـاشـند. ھـرچـند که ھـمه این دسـتگاهھـا، سـازوکار مـشابھی دارنـد امـا در ویژگیھـا و بـعضاً کیفیت، تفاوتھایی بین آنھا وجود دارد. شکل ظـاھـری و حجـم مخـزن، دو معیار مھمی ھسـتند که در خـرید دستگاه چشمی بـاید بـه آنھـا تـوجـه داشـته بـاشید. ضـمناً حجـم مـایع پـمپاژ شـده در مـدلھـای مـختلف میتـوانـد مـتفاوت بـاشـد. روی بعضی مـدلھـا ھـم نـشانـگرھـایی درج شـده که بـه وسیله آن میتـوان از میزان دقیق مایع موجود در مخزن اطلاع پیدا کرد. امـا عملکرد روان و سـریع چشمی مـادون قـرمـز، مـھمتـرین معیار در ارزیابی کیفیت دســتگاه اســت. فــرامــوش نکنید که صــرف نــظر از ویژگیھـای ظـاھـری و حـاشیه ھا، مـھمتـرین دلیل خـرید مـایع ریز بـرقی دیواری ، اسـتفاده از آن بـه جـای مـایع ریز دسـتی و بـا ھـدف تسھیل شسـتشوی دسـتھـاسـت

DSC1718 2 1024x683 - مایع ریز اتوماتیک

مایع ریز اتوماتیک رینا

اسـتفاده از صابون ریز بـه جـای صـابـونھـای قـالبی ، روز بـه روز بیشتر میشـود که از مـھمتـرین دلایل این سیر صـعودی میتـوان بـه عـدم نیاز بـه تـماس دسـت، پـمپاژ میـزان کـافی و بـھیـنـه ی مــایـع دســتـشـویی و جــلـوگیـری از مــصـرف بیش ازحـد آب در مـایع ریزھـای اتـومـاتیک اشـاره کرد. نـصب یک دستگاه دیواری در سـرویس بھـداشـتی عـلاوه بـر افـزایش ھـر چـه بیشتر کارایی، نمایی شیک و مدرن به آن میبخشد. یکی از بھـترین بـرنـدھـای این دستگاه در بـازار، مـایع ریز اتـومـاتیک رینا نـام دارد که زیبایی، کیفیت و تـنوع مـحصولاتـش آن را بـه نـامی مـتمایز و پـرطـرفـدار تـبدیل کرده اسـت. مـدلھـای مـختلف مایع ریز اتوماتیک رنا بـه شـما اجـازه میدھـد تـا بـتوانید مـتناسـب بـا نیازتـان و بـا آزادی عـمل کامـل، نسـبت بـه انـتخاب و خـرید بھـترین مـایع ریز چشمی اقـدام کنید.

210s 1024x1024 - مایع ریز اتوماتیک

لیست قیمت مایع ریز Reena

لیست قیمت مـایع ریز اتـومـاتیک رنا Reena بـه انـتخاب مـناسـبتـرین مـدل ممکن کمک زیادی میکند. در حـال حـاضـر از میان مـدلھـای مـختلف، مـدل AFP-210K بـا قیمت حـدوداً ۵۷۰ھـزار تـومـان، گـرانتـرین و مـدل AFP-50 بـا قیمت حـدوداً ۱۸۵ھـزار تـومـان، ارزانترین صابون ریز اتوماتیک موجود در فروشگاه آریان فراز ھستند . نـوع کاربـری، جـنس بـدنـه ،گـنجایش  و امکانـات جـانبی، مـھمتـرین عـوامـل در تعیین قیمت ھـر یک از مـدلھـای دسنگاه مـحسوب میشـونـد.مـثلاً حجـم دستگاه بـرقی AFP-210K  دو لیتر اســت که این ویژگی آن را بــرای اســتفاده در محیطھـای اداری و بیمارسـتانی بـه گـزینھای عـالی تـبدیل میکند. درحـالیکه مـدل AFP-50 در دو مـدل نیم لیتری و یک لیتری روانـه بـازار میشـود و بـه ھمین دلیل بـرای اسـتفاده در مـنازل مـناسـبتـر اسـت. اسـتیل بـودن جـنس بـدنـه مـدل ۲۱۰K از دیگر دلایل قیمت بـالاتـر آن اسـت. درحـالیکه جـنس بـدنـه مـدل AFP-50 و بیشتر مـدلھـای دیگر مایع ریز رنا از پـلاسـتیک اسـت

2 1 1024x683 - مایع ریز اتوماتیک

مشخصات فنی مایع ریز برقی رنا

در انواع مایع ریز اتوماتیک رنا، بدون دخالت دست میتوانید به راحتی از مواد شوینده و یا پاک کننده استفاده کرد و دیگر دست آلوده با آن تماس پیدا نمیکند. این دستگاه با باطری کار کرده و به علت خارج شدن مواد فشرده تری از آن، بهتر و بیشتر دست ها را تمیز میکند. مدل برقی علاوه بر داشتن شرایط فوق، کار را نیز راحتتر کرده و نیاز به باطری نیست. این دستگاه در دو نوع ساخته شده است اول اتوماتیک که در بالا شرح مختصری داده شد و نوع دوم دستی یا پمپی میباشد. مدل دستی، با فشار دست کار میکند و میتوان آن را با یک انگشت فشار داد. نکته ی مورد توجه در این دستگاه این است که مصرف برق یا باطری ندارد اما در مدل اتوماتیک، این کار بدون دخالت دست انجام شده و بهداشتی تر است.

DSC1252 1024x683 - مایع ریز اتوماتیک

ویژگی های مایع ریز دیواری

مـایع ریز اتـومـاتیک دیواری ، وسیله ا ی کاربـردی و یک جـایگزین مـطمئن، شیک و کامـلاً بھـداشـتی

بـرای روشھـا و ابـزارھـای سنتی در شسـتشوی دسـتھـاسـت.

این دسـتگاه ھـمانطـور که از نـامـش پیداسـت

یک مخـزن ھـوشـمند بـرای نـگھداری مـایع دسـتشویی اسـت.

که بـدون نیاز بـه لـمس فیزیکی و تـنھا بـا اسـتفاده از چشمیِ  مـادون قـرمـزی که در آن بـه کار رفـته،

قـادر بـه تشخیص دسـتھـا بـوده و بـلافـاصـله پس از شناسایی،

حجم مشخصی از مایع را روی آنھا پمپاژ میکند.

انـرژی الکتریکی لازم بـرای عملکرد این دسـتگاه

تـوسـط بـاتـریھـای قـابـل تـعویض آن تـأمین میشـود.

و بـه ھمین دلیل بـعضاً بـه این دسـتگاه، صـابـون ریز اتـومـاتیک برقی نیز میگـویند.

فـرایند تـعویض بـاتـری دسـتگاه و ھمینطـور نـصب آن روی دیوار بسیار سـاده اسـت.

بـدنـه دسـتگاه مـعمولاً از پـلاسـتیک بـاکیفیت سـاخـته شده

و به سادگی میتوان آن را از انواع صابونھای مایع ُپر کرد.